Klubben's vedtægter.

 

Klubbens vedtægter

 

Nedenfor følger klubbens vedtægter:

 

§1 Navn, hjemsted og formål
Klubbens navn er Rødding Cykelklub.
Klubbens adresse er: ( Formanden ) 
Klubbens formål er at fremme interessen for cykelsport på motionsniveau, så det sportslige går lige op med det sociale.

§2 Medlemmer
Klubben optager alle med interesse for cykelsporten som medlemmer. Dog kræves en minimumsalder på 12 år.

§3 Ansvar
Al deltagelse og cykling i klubbens regi sker på eget ansvar. Klubben kan ikke gøres ansvarlig. Når der cykles gælder almindelige færdselsregler, og der køres altid med cykelhjelm.

§4 Regnskab og revision
Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor, som ikke samtidig må være medlem af bestyrelsen.
Revisor gennemgår kassebogen med tilhørende bilag og kontrollerer medlemslisten med kassebogen. Ligeledes revideres resultatopgørelsen samt status, og det kontrolleres, at klubbens midler og øvrige aktiver er til stede.
Klubbens regnskabsår går fra d. 1/1 til d. 31/12.

§5 Prokura
Klubbens midler placeres bedst muligt i et pengeinstitut.
Kontoen i pengeinstituttet skal bære klubbens navn, og der kan kun hæves på kontoen med kasserens underskrift eller - ved kasserende fravær - med formandens underskrift.

§6 Ledelse
Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med:
Formand, næstformand, kasserer,sekretær og menig medlem.
2 er på valg i ulige år.
3 er på valg i lige år.
Valgene gælder for 2 år af gangen.
På den ordinære generalforsamling vælges endvidere for 1 år af gangen:
1 suppleant til bestyrelsen og 2 revisorer. Der nedsættes udvalg efter behov.
Klubben fører referat over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§7 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og finder sted inden udgangen af medio marts. Stemmeberettigede er de medlemmer, som har betalt kontingent for det år, Generalforsamlingen omhandler. Indvarsling af generalforsamling udsendes min. pr. mail med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af personlig kontingent og husstands kontingent
6. Valg efter vedtægternes § 6

7. Evt.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der er fremmødt. Stemmeafgivningen foregår ved håndsoprækning med mindre et medlem forlanger skriftlig afstemning.

Almindeligt flertal er afgørende ved alle afstemninger, undtaget er vedtægtsændringer, som kræver 2/3 flertal.

§8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 2/3 af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav om det med forslag til dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet er indkommet og modtaget, og den skal varsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§9 Klubbens opløsning
Klubben kan kun opløses, når 2/3 af medlemmerne ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Ophører klubben med at eksistere, besluttes det på den sidste ekstraordinære generalforsamling hvad klubbens overskydende formue skal gå til.

 

Revideret ved generalforsamling den 25 Jan 2018.    § 6 Ledelsen    § 7 Generalforsamlingen.

Revederet ved generalforsamling den 24 Jan 2019.    § 9 Klubbens opløsning.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

31.08 | 22:41

Hvordan foregår det. Hvis man gerne vil gå til spinning i Rødding

...
03.10 | 08:16

Hermed tilmelding til afslutningsfesten den 30-10. 1prs. Keld Lauridsen.

...
17.09 | 20:17

Det er lagt ud nu med lidt forsinkelse, bekalger.

...
17.09 | 20:14

Jeg vil gerne melde mig til spinning i Rødding Centret, men kan ikke finde linket til tilmeldingen

Vh.
Jens

...
Du kan lide denne side